Onze visie en missie

Bij Parmant Scholen zien we onze zes scholen als leer- én leefgemeenschap voor alle vormen van regulier voortgezet onderwijs. Waar onze leerlingen hun leeftijdsgenoten treffen, leren hun mening te geven en respectvol om te gaan met die van een ander. Waar ze niet alleen kennis verwerven voor hun diploma, maar zich vooral maximaal kunnen ontplooien. Waar ze zich thuis voelen en zichzelf mogen en durven zijn.


Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen
Ons handelen op de zes Parmant Scholen is gebaseerd op het moreel kompas (goed leven), dat aangeeft hoe zorg voor je eigen belang en eigen geluk samengaat met de zorg voor het belang en geluk van anderen (goed handelen).

Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie
Ons onderwijs op Parmant Scholen draagt bij aan de ontwikkeling van ons moreel kompas. Dat doen we grotendeels in onze lessen en andere onderwijsactiviteiten. Daarin bieden we onze leerlingen kennis (kwalificatie), geven we uitleg over sociaal gedrag en krijgen onze leerlingen de kans vaardigheden op te doen om zich sociaal te gedragen (socialisatie). Daarnaast stimuleren wij onze leerlingen hun eigen mening te vormen en te leren met vrijheid in de maatschappij om te gaan (subjectificatie). Om dat bewust te kunnen doen, benoemen we ons handelen en bespreken we met onze leerlingen en onze medewerkers of bepaald gedrag, gemaakte keuzes en gewoontes al dan niet passend zijn bij de cultuur die we op Parmant Scholen wensen.
Kansrijk, diversiteit en bijdragend
Bij Parmant Scholen is de leerling het hart van ons onderwijs. Het is onze missie onze leerlingen te leren nu en in de toekomst actief bij te dragen aan de samenleving. We omarmen diversiteit en laten leerlingen hun drijfveren onderzoeken, talenten ontwikkelen en dromen waarmaken. Daarom zien we Parmant Scholen als een kansrijke leer- en leefomgeving, waar we bouwen op de bijdragen van onze medewerkers en onze leerlingen en hun ouders.

Onze koers
Onze visie, missie en kernwaarden staan beschreven in ons koersplan 2024 - 2028.

De vestigingsschoolplannen zijn terug te vinden in de schoolwiki op hun schoolwebsite en op de website van
scholen op de kaart.

Onze cultuur en waarden creatief samengevat