Jaarverslag 2021

Ook 2021 was een bijzonder jaar voor Parmant Scholen. Ondanks de coronacrisis heeft onze organisatie zich ontwikkeld:

  • Lancering van de nieuwe naam van onze scholengroep op 22 maart 2021: Parmant Scholen met de pay off ‘Jij maakt morgen mooi’. 
  • Gestart met het laden van ‘Jij maakt morgen mooi’, het anker van waaruit we inhoud geven aan onze kernwaarden ‘kansrijk, diversiteit en bijdragen(d)’ die richting geven aan de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven, aan de school- en aan de organisatiecultuur.
  • Gestart met de omvorming van de scholengroep van zes losse vestigingen in drie clusters van twee scholen met een directeur per cluster waarin ook een prominentere rol voor de teamleiders is weggelegd.
  • Gestart met het intensiveren en stimuleren van de interne doorstroom van leerlingen tussen de Parmant Scholen met een warme overdracht vanuit het verbindende gedachtegoed.
  • Doorontwikkeling van de aansturing door leidinggevenden op persoonlijk leiderschap van alle medewerkers door coachend leiderschap en het bieden van meer professionele ruimte.
  • Livegang van het vernieuwde centrale intranet en de nieuwe decentrale intranetomgevingen voor iedere school als toegangspoort naar sharepointomgeving van MS-Office365 als middel om de interne communicatie en digitale samenwerking te bevorderen.
  • Doorontwikkeling van bovenschoolse samenwerking op het gebied van onder meer Onderwijs en ICT (OICT), Digitale leer- en werkomgeving (DLWO), leerlingondersteuning, Diversiteit en Inclusie, taalbeleid en leesbevordering.
  • Extra aandacht voor verzuimpreventie, reflectiegesprekken en fysieke en sociale veiligheid voor medewerkers en leerlingen. 
  • Ten aanzien van de nieuwbouwplannen voor cluster Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo is er een architect en een bureau voor externe bouwbegeleiding gekozen. Ook is er een interne projectleider aangesteld om dit traject te begeleiden ter ondersteuning van de directie van het cluster Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo.
Parmant Scholen in coronatijd

De coronacrisis en de maatregelen die vanuit de overheid ook in 2021 zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ertoe geleid dat de Parmant Scholen hun onderwijs meerdere keren hebben aangepast om de drie functies van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) gegeven de omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Voor iedere Parmant School betekende dit dat er andere keuzes gemaakt werden. De vestigingen verschillen in doelgroep, onderwijsprogramma’s en gebouwelijke mogelijkheden om volgens de RIVM-richtlijnen te werken. Met name aan de eisen ten aanzien van ventilatie is in de verouderde gebouwen moeilijk te voldoen. Aloysius De Roosten en Vakcollege Eindhoven hebben profijt van hun moderne gebouwen met goede luchtkwaliteit. 

De centrale stafdiensten werkten ook in 2021 voornamelijk vanuit huis en de bekendmaking van de nieuwe naam ‘Parmant Scholen’ en de nieuwe huisstijl op 22 maart vond via een online event plaats. De leerervaringen van de eerste coronaperiode in 2020 zijn op alle Parmant Scholen ingezet om makkelijker te kunnen schakelen naar digitaal, fysiek of hybride onderwijs. Verder waren er op alle Parmant Scholen zorgen over de toename van leerlingen met psychische klachten en/of leerachterstanden als gevolg van de aanhoudende beperkende maatregelen en de lockdowns.

Aloysius De Roosten
Aloysius De Roosten (ADR) is een school voor vmbo-t met een determinatie onderbouw (K/G/T). Na de overstap op online onderwijs tijdens de eerste lockdown in 2020 is de school ook in 2021 verder gegaan met hybride en online onderwijs. ADR is gehuisvest in een modern schoolgebouw waar de ventilatie op orde is, maar de lokalen zijn niet groot genoeg om de leerlingen onderling 1,5 meter afstand te laten houden. Om de examenklassen toch onderwijs te bieden met toepassing van de 1,5 meter maatregel werden examenklassen verdeeld over twee lokalen. De docent pendelde daarbij tussen de groepen, die samen een klas vormden. De leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 kregen online onderwijs. Docenten hadden intervisie en digitale collegiale visitatie om kennis te delen en zich gezamenlijk verder te bekwamen in het verzorgen van digitaal onderwijs. Kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders met een cruciaal beroep hadden wel fysiek les op school. Voor alle leerlingen zijn de subsidies van het ministerie van OCW ingezet op extra ondersteuning, die onder andere bestond uit vakgerichte begeleiding en ondersteuning, leren leren en extra mentorgesprekken. 

Antoon Schellenscollege
De leerlingen van het Antoon Schellenscollege (ASC) hebben slechts twee jaar de tijd om hun potentieel waar te maken en door te stromen naar de bovenbouw van een andere reguliere vmbo-school. De leerlingen van het ASC hebben allen een zware ondersteuningsbehoefte, waardoor de zorg om deze leerlingen door de lockdown extra groot is. 
Veel leerlingen moeten hun beheersing van executive vaardigheden (zoals plannen, aanpakgedrag, en structureren) ontwikkelen, waardoor het voor hen vaak moeilijk is om het onderwijs digitaal te volgen. Deze leerlingen moesten juist in de schoolse context het gedrag leren dat past bij een onderwijssetting, zoals het omgaan met een prikkelrijke omgeving. De lockdowns waren voor hen zeer nadelig. De mentoren hielden zeer intensief contact met de leerlingen en de meest kwetsbare leerlingen konden – binnen de maatregelen – steeds naar school komen. 

Helder havo/vwo 
Als één van de weinige scholen was Helder havo/vwo (HHV) al gericht op het inzetten van digitale leermiddelen voordat de coronacrisis uitbrak. De eerste lockdown in maart 2020 betekende voor HHV een vlotte overstap naar volledig digitaal werken, maar de docenten hadden toch even tijd nodig om de juiste manier van werken te vinden. Van de ervaringen die zij toen hebben opgedaan, hebben zij in 2021 geprofiteerd waardoor zij moeiteloos wisten om te schakelen naar digitaal onderwijs als dat nodig was. Ook in 2021 zijn ouders en leerlingen voortdurend om feedback gevraagd en zijn er activiteiten georganiseerd die de socialiserende functie van het onderwijs versterkte. Zo werd er regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgestuurd om de verbinding met de school als vertrouwde sociale omgeving te behouden. De school had in toenemende mate zorgen over de psychische gesteldheid van de leerlingen als gevolg van de aanhoudende beperkende maatregelen en lockdowns. Internaliserende problematiek als depressiviteit en gevoelens van eenzaamheid kwamen steeds meer voor.
 
Praktijkschool Eindhoven 
De leerlingen van Praktijkschool Eindhoven (PSE) volgen veel praktijkgericht onderwijs. De praktijkvakken zijn moeilijk digitaal vorm te geven. PSE heeft geleerd van de ervaringen in 2020 en het geven van thuisopdrachten aan leerlingen en de controle en bespreking daarvan via de digitale middelen vorm te geven weer ingezet. De door PSE geconstateerde trend dat in 2020 leerlingen en hun ouders zich in korte tijd digitale vaardigheden eigen hebben gemaakt en ouders Magister meer zijn gebruiken, heeft zich voortgezet. Leerlingen en ouders hebben zich ontwikkeld en zijn digitaal vaardiger geworden.
De begeleiding van de leerlingen door mentoren was zeer intensief. De mentoren hadden dagelijks contact met leerlingen en ondernamen direct actie als zij het gevoel hadden dat ze een leerling ‘kwijtraakten’. Sinds de beslissing van de overheid om het praktijkonderwijs open te houden maar wel 1,5 meter onderling afstand te eisen, konden niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school. De school werkte daarom met halve groepen, halve dagen op school aanwezig. Het is PSE gelukt om – voor zover de stages toegestaan waren –  vrijwel alle leerlingen op stage te laten gaan en zonder vertraging te laten uitstromen naar arbeid als het uitstroomprofiel dat aangaf. 

Sint-Joriscollege 
Het Sint-Joriscollege (SJC) heeft door het grote aantal leerlingen en de complexiteit van het onderwijs in 2020 een omvangrijke verandering in het onderwijs ondergaan. Alle docenten zijn toen overgegaan op digitaal onderwijs waarbij de structuur van begeleiding door coaches direct waardevol bleek. De coaches hadden intensief contact met de leerlingen. Door de opgedane ervaringen in 2020 kon SJC zich in 2021 vrijwel moeiteloos aanpassen aan de wisselende omstandigheden van de beperkende maatregelen en lockdowns door onder meer gespreide pauzes en het inzetten van het planningsprogramma voor onderwijsorganisaties waarbij leerlingen keuzes konden maken uit te volgen lessen en bij wie. Ook in 2021 profiteerden docenten van het neveneffect dat zij elkaars lesprogramma’s zo goed leerden kennen en dat dit de coherentie van het onderwijsaanbod ten goede kwam.
Voor de online lessen heeft SJC de ingekorte lesduur voor instructie gehandhaafd, zodat de leerlingen zich kortere tijd concentreren op de lesstof en daarna tijd hebben voor de verwerking. Verder constateerde SJC een toename van leerlingen met psychische klachten door de aanhoudende beperkende maatregelen en lockdowns. 

Vakcollege Eindhoven
De populatie leerlingen van Vakcollege Eindhoven (VCE) vraagt bijzondere aandacht. De leerlingen hebben een schooladvies op basis- of kaderniveau, maar voor veel van hen is het onderwijs een pittige cognitieve belasting. Daarnaast zijn veel leerlingen kwetsbaar, onder andere door hun thuissituatie. Voor de praktijklessen geldt dat deze moeilijk online zijn vorm te geven. Aan een auto sleutelen of een muurtje metselen, gaat niet digitaal. Theoretische vakken zijn beter online vorm te geven, maar voor die vakken is de motivatie over het algemeen niet hoog. Het besluit van het ministerie van OCW om praktijklessen fysiek door te laten gaan, betekende voor de leerlingen van VCE dat zij ‘gewoon’ naar school konden. Vakcollege Eindhoven heeft dan ook een sterke voorkeur voor fysiek onderwijs. Toch realiseert men zich dat gezocht moet worden naar manieren om een deel van het onderwijs op afstand, al dan niet met inzet van digitale middelen, te verzorgen.   
Voor VCE is er nog een extra lastige situatie, omdat de praktijkexamens gespreid zijn over het schooljaar en in leerjaar 3 starten. Daardoor betekenden de steeds wisselende maatregelen (strenger en dan weer versoepeling) voor Vakcollege Eindhoven dat er steeds moest worden aangepast, omdat het examen van de leerlingen geen gevaar mocht lopen.